Mijn beleid


Behandelingsovereenkomst en toestemming

Alvorens een behandeling te starten, dien je een behandelingsovereenkomst, na toestemming, te tekenen. Je kunt het formulier wat ik per e-mail toestuur, thuis printen en tekenen. Dan zend je het terug per e-mail of neemt het de eerstvolgende behandeling mee. Je kunt er ook voor kiezen de behandelingsovereenkomst tijdens de eerste behandeling door te nemen en na toestemming te tekenen.

Voor jongeren tot 16 jaar is er naast deze behandelingsovereenkomst ook een toestemmingsformulier, dat in principe door beide ouders/verzorgers getekend moet worden.


Algemene Verordening Gegevensbescherming

Sinds 25 mei 2018 is de Europese wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht gegaan. Deze wet moet ervoor zorgen dat onze privacy gewaarborgd wordt. Controle op uitvoering van deze wet wordt uitgevoerd door de Autoriteit Persoonsgegevens. (Meer informatie over AVG is te vinden op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

De AVG-wet geldt ook voor mijn praktijk. Je kunt hier lezen hoe ik je persoonsgegevens en medische gegevens verwerk en met welk doel.
De WBGO (Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst) en de code van de beroepsvereniging waarbij ik ben aangesloten, vereisen dat ik als behandelend therapeut een medisch dossier van je aanleg. Hierin staan persoonsgegevens (zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres) en medische gegevens (bijvoorbeeld medicatiegebruik, behandelverslagen).
Onbevoegden hebben geen toegang tot je gegevens. Als behandelaar ben ik de enige die toegang heeft tot je medische gegevens in je dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht m.b.t. al je gegevens. Uitzondering op de regel is dat als je hiervoor schriftelijk toestemming hebt gegeven, een andere behandelaar je dossier mag inzien of over een selectie van gegevens hieruit mag beschikken, als dit ten goede komt van je behandeling. Denk hierbij aan bijvoorbeeld een specialist of huisarts. Dit kan dus alleen als je daarvoor expliet toestemming hebt gegeven.
Mocht ik in de praktijk vervangen worden door een waarnemer, dan maakt deze gebruikelijk zelf een anamnese, diagnose en behandelt je dan, zonder gebruik te maken van het medisch dossier wat ik van je heb. Als de waarnemer wel gebruik maakt van je medisch dossier, sluit ik een verwerkersovereenkomst af, om de geheimhoudingsplicht te handhaven.
Volgens de WBGO wordt vereist dat je medisch dossier voor een periode van 20 jaar bewaard blijft. Je hebt als patiënt recht op inzage in je dossier. Als je niet wilt dat ik nog een medisch dossier van je bezit, dan kun je dat aangeven. De formele procedure is dan als volgt; je krijgt je medisch dossier in handen (ter bewaring voor 20 jaar).
Je persoonsgegevens, zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, verzekeringsmaatschappij en het bijbehorende klantnummer, worden op de factuur vermeld. Dit is nodig om vergoeding te krijgen voor de behandeling. De factuur stuur ik je per e-mail toe. Wanneer je dit niet wilt, kan de factuur overhandigd worden of per post verstuurd worden.
De financiële administratie van de praktijk omvat ook de facturen. Deze worden voor wettelijke termijn van 7 jaar bewaard.
Aangezien mijn financiële adminstratie deels gedaan wordt door mijn boekhouder, heeft deze inzage in de facturering.
Al je gegevens worden door mij in een beveiligde digitale omgeving verwerkt en opgeslagen. Ter beveiliging en geheimhouding daarvan, zijn met externe partijen verwerkingsovereenkomsten afgesloten, of is vooraf je uitdrukkelijke toestemming gevraagd om gegevens te mogen delen.


Klachtenregeling

Als therapeut ben ik via mijn beroepsorganisatie aangesloten bij de KAB (Klachtencommissie Alternatieve Behandelwijzen).
Mocht je een klacht hebben over mij als zorgaanbieder of de gegeven behandeling, probeer dit dan met mij te bespreken. Komen we er samen niet uit, kun je de klacht afhandelen via de klachtenregeling van de KAB. De Wet kwaliteit, klacht en geschillen zorg (Wkkgz) kan dan een uitkomst bieden. Een klachtenfunctionaris van de KAB kan je adviseren bij het formuleren en indienen van een klacht, en helpen bij het zoeken naar mogelijkheden om het probleem op te lossen.
Je kunt je klacht schriftelijk indienen bij de geschilleninstantie KAB. Hier kunnen kosten aan verbonden zijn. De procedure is te vinden op : https://www.geschilleninstantiekab.nl