Mijn beleid

 

Behandelingsovereenkomst en toestemming

Alvorens een behandeling te starten, dien je een behandelingsovereenkomst, na toestemming, te tekenen. Je kunt het formulier wat ik per e-mail toestuur, thuis printen en tekenen. Dan zend je het terug per e-mail of neemt het de eerstvolgende behandeling mee. Je kunt er ook voor kiezen de behandelingsovereenkomst tijdens de eerste behandeling door te nemen en na toestemming te tekenen.

Voor jongeren tot 16 jaar is er naast deze behandelingsovereenkomst ook een toestemmingsformulier, dat in principe door beide ouders/verzorgers getekend moet worden.

Een behandelingsovereenkomst kan ook mondeling worden afgesloten. Hiervan wordt dan een aantekening in het medisch dossier gemaakt.

 

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten inzake levering van diensten en goederen van diensten en goederen van Floor Pieper Praktijk voor Shiatsu-massage en Acupunctuur. 

In de algemene voorwaarden wordt onder opdrachtnemer verstaan: Floor Pieper Praktijk voor Shiatsu-massage en Acupunctuur. Onder opdrachtgever wordt de natuurlijke rechtspersoon verstaan, die op basis van een overeenkomst diensten of goederen afneemt van de opdrachtnemer. Indien de opdrachtnemer minderjarig is, wordt de overeenkomst aangegaan met de ouders, verzorgers of voogden.

Van de algemene voorwaarden kan alleen worden afgeweken als tussen alle betrokkenen een schriftelijke overeenkomst is bereikt. Als er andere afspraken gemaakt worden tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, die afwijken van de algemene voorwaarden, betekent dat niet dat die afwijkende afspraken automatisch gelden.

De totstandkoming van de overeenkomst is mondeling of schriftelijk. Het betreft hier een behandelingsovereenkomst, waarin de rechten en plichten van zorgverlener en patiënt opgenomen zijn. de behandelingen kennen een inspanningsverplichting en geen resultaatsverklaring.

Betalingsvoorwaarden zijn als volgt; de opdrachtnemer wordt na levering van diensten of producten binnen 14 dagen betaald per pin, bankoverschrijving of contant. Indien de opdrachtgever de betalingstermijn overschrijdt, is deze van rechtswege in verzuim. De verrichtte diensten en gemaakte kosten dienen alsnog vergoed te worden. 

Afspraken die 24 uur tevoren worden afgezegd, worden niet in rekening gebracht. Bij te laat geannuleerde afspraken, wordt de gereserveerde tijd in rekening gebracht.

Prijswijzigingen zijn voorbehouden. 

Hygiëne is een basisregel is de praktijk. Zowel praktijkhouder als patiënt/cliënt dienen te zorgen voor schone materialen en persoonlijke hygiëne. Er wordt gewerkt met steriele wegwerpnaalden. Deze worden eenmalig gebruikt. Ook dient besmetting a.g.v. infectieziekten te worden voorkomen, door annulering en verplaatsing van de afspraak. Hier wordt niet enkel corona bedoeld, maar ook actieve verkoudheidsverschijnselen, buikgriep, besmettelijke huidziekten, overdraagbare parasieten etc..

Behandelovereenkomst en toestemming zijn hierboven al wat uitgebreider omschreven. Over AVG en AP t.b.v. privacy, WBGO, klachtregeling en aansprakelijkheid, kun je hieronder meer lezen.

 

 

Algemene Verordening Gegevensbescherming

 

Sinds 25 mei 2018 is de Europese wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht gegaan. Deze wet moet ervoor zorgen dat onze privacy gewaarborgd wordt. Controle op uitvoering van deze wet wordt uitgevoerd door de Autoriteit Persoonsgegevens. (Meer informatie over AVG is te vinden op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

De AVG-wet geldt ook voor mijn praktijk. Je kunt hier lezen hoe ik je persoonsgegevens en medische gegevens verwerk en met welk doel.
De WBGO (Wet inzake de geneeskundige behandelovereenkomst) en de code van de beroepsvereniging waarbij ik ben aangesloten, vereisen dat ik als behandelend therapeut een medisch dossier van je aanleg. Hierin staan persoonsgegevens (zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres) en medische gegevens (bijvoorbeeld medicatiegebruik, behandelverslagen).
Onbevoegden hebben geen toegang tot je gegevens. Als behandelaar ben ik de enige die toegang heeft tot je medische gegevens in je dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht m.b.t. al je gegevens. Uitzondering op de regel is dat als je hiervoor schriftelijk toestemming hebt gegeven, een andere behandelaar je dossier mag inzien of over een selectie van gegevens hieruit mag beschikken, als dit ten goede komt van je behandeling. Denk hierbij aan bijvoorbeeld een specialist of huisarts. Dit kan dus alleen als je daarvoor expliet toestemming hebt gegeven.
Mocht ik in de praktijk vervangen worden door een waarnemer, dan maakt deze gebruikelijk zelf een anamnese, diagnose en behandelt je dan, zonder gebruik te maken van het medisch dossier wat ik van je heb. Als de waarnemer wel gebruik maakt van je medisch dossier, sluit ik een verwerkersovereenkomst af, om de geheimhoudingsplicht te handhaven.
Volgens de WBGO wordt vereist dat je medisch dossier voor een periode van 20 jaar bewaard blijft. Je hebt als patiënt recht op inzage in je dossier. Als je niet wilt dat ik nog een medisch dossier van je bezit, dan kun je dat aangeven. De formele procedure is dan als volgt; je krijgt je medisch dossier in handen (ter bewaring voor 20 jaar).
Je persoonsgegevens, zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, verzekeringsmaatschappij en het bijbehorende klantnummer, worden op de factuur vermeld. Dit is nodig om vergoeding te krijgen voor de behandeling. De factuur stuur ik je per e-mail toe. Wanneer je dit niet wilt, kan de factuur overhandigd worden of per post verstuurd worden.
De financiële administratie van de praktijk omvat ook de facturen. Deze worden voor wettelijke termijn van 7 jaar bewaard.
Aangezien mijn financiële adminstratie deels gedaan wordt door mijn boekhouder, heeft deze inzage in de facturering.
Al je gegevens worden door mij in een beveiligde digitale omgeving verwerkt en opgeslagen. Ter beveiliging en geheimhouding daarvan, zijn met externe partijen verwerkingsovereenkomsten afgesloten, of is vooraf je uitdrukkelijke toestemming gevraagd om gegevens te mogen delen.

 

Klachtenregeling

Als therapeut ben ik via mijn beroepsorganisatie aangesloten bij de KAB (Koepel Alternatieve Behandelwijzen).
Mocht je een klacht hebben over mij als zorgaanbieder of de gegeven behandeling, probeer dit dan met mij te bespreken. Komen we er samen niet uit, kun je de klacht afhandelen via de klachtenregeling van de KAB. De Wet kwaliteit, klacht en geschillen zorg (Wkkgz) kan dan een uitkomst bieden. Een klachtenfunctionaris van de KAB kan je adviseren bij het formuleren en indienen van een klacht, en helpen bij het zoeken naar mogelijkheden om het probleem op te lossen. Schriftelijk ingediende zorggeschillen kunnen onder bepaalde voorwaarden ook behandeld worden door de Geschilleninstantie Stichting Zorggeschil, welke conform de Wkkgz functioneert.
Je kunt je klacht schriftelijk indienen bij de geschilleninstantie KAB. Hier kunnen kosten aan verbonden zijn. De procedure is te vinden op : https://www.geschilleninstantiekab.nl

 

Cookiebeleid

De website maakt gebruik van sessioncookies, die nodig zijn voor het functioneren van de de website. Daar deze verplicht zijn voor het functioneren van de website, kunnen de cookies niet verwijderd of aangepast worden. Deze cookies collecteren geen gegevens en slaan geen gevoelige informatie op. Deze cookies houden slechts bij welke sessie je hebt met de server.

 

 

Disclaimer

 

Informatie

De informatie van deze website is bedoeld om de lezer over Floor Pieper Praktijk voor Shiatsu-massage en Acupunctuur te informeren. 

De informatie betreft; Traditionele Chinese geneeswijzen in het algemeen, de praktijk zelf, openingstijden behandelmogelijkheden en behandelmethoden die zijn gebaseerd op Tradionele Chinese Geneeswijzen, tarieven, beleid, contactmogelijkheden, registraties.

De praktijkhouder, noch de organisaties waarbij zij is aangesloten kunnen aansprakelijk gesteld worden voor verkeerd gebruik van deze informatie.

 

Aansprakelijkheid

De inhoud/ informatie op deze website is van algemene en informatieve aard, waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. 

- Je bent zelf degene die de waarde bepaald van de informatie inzake je persoonlijke situatie. Zelf blijf je verantwoordelijk voor de acties die je onderneemt of (na)laat t.b.v. je gezondheid. Als je informatie of advies wilt aangaande een specifieke situatie, raad ik je vrijblijvend aan een huisarts te raadplegen. De eigenaar van deze website aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade, die zou kunnen voortkoemen uit hetgebruik van informatie, links of richtlijnen op deze website.

- Deze website bevat links naar websites van derden, waarover de eigenaar van deze website geen zeggenschap heeft en kan niet instaan dat de informatie van die websites correct is.

- De eigenaar van dze website is niet aansprakelijk voor schade, die voorkomt uit; het gebruik van de website, de inhoud van de website, de wijziging of onbeschikbaarheid van deze website en de inhoud. Dat geldt ook voor de links naar de websites van derden, diens inhoud of beschikbaarheid.